Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jun 14, 2019 1:39 PM
148.184.174.61
ስዉኣት
ሳላ -
ደምኩም ዝኸዓኹም
ኣካል ዝጎደልኩም
ረሃጽኩም ዘፍሰስኩም
ዝሃብኩም ሂወትኩም
ኩሉ ዕድላትኩም...
ንኤረይ ህዝብኹም

ንነብር ኣለና
ኮሪዕና ከቢርና
ኤርትራውያን ኰና
ስምኩም እንዳልዓልና

መን ገሩ ከማኹም
ንሃገር ህዝብኹም
ምስጋና ይብጻሕኩም!

ስእለ
Jun 13, 2019 7:22 PM
148.184.174.62

ዝበለየ ጸለመ፣ ብሓደስቲ ዑሱባት ኣፍርቃውያን ከደምቲ ዝቐረበ ተዋስኦ እዩ። ይኹን'ምበር እዞም ኣብ ግዜ ዝተሳዕሩ ናይ ቀትሪ ኣዛብእ ኢዶምን እግሮምን ዓጺፎም ኮፍ ክብሉ ከም ዘይኮኑን፣ መልክዕ ቀይሮም ክህዉኹ ምኳኖምን መንግስቲ ኤርትራ ህዝብን ብእዋኑ ዝነቓሓሉ ጉዳይ 'ዩ።

ድሕሪ ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ብዙሓት ሃሱሳትን ዑሱባትን ዋጭዋጭ ኣብ ዋሽንግቶንን ኣውሮጳን ክንርእን ክንሰምዕን ጸኒሕና ኢና። ካብ ናይ ፈይስቡክ ባንከር ወጺኦም ናብ ናይ ተለቪዥን ሸለብ ገለብ ረኣዩና ስምዑና በጺሖም። መወልቱን ሃንደስቱን ድማ እቶም ናይ ትማልን ብቕትማልን ዑሉላት ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም።

ዕጥቂ ሓድነትናን መኸተናን ጥራሕ ኣይነዝልቕ።

ስእለ
Jun 11, 2019 1:51 AM
173.73.28.168
ክብርን፣ ሞጎስን ንሰማእታት ኤርትራ!

ሳላ ‘ታ ሓየት - ‘ቲ ስዉእ ጅግና
ክቡር ሂወቶም ዝመጠውልና
በጃይ በጃኹም ዝሓለፉልና
ሓዳስ ኤርትራ ዘድመቑ ስማ
ክብሪ ንዕኦም ሃሊና መይትና!

ሞዮኦም ዓብዪ
ተግባረ ነብዪ
ወርቂ ተዘካሪ

ዘይሃስስ ክብሪ
ዘልኣለም ነባሪ
ዝሓልፉ ንሃገር ህዝቢ
MIK
May 23, 2019 11:25 PM
72.80.223.203
Congratulations everyone! Happy Independence Day!!!!!!!!!!!!!!!
ስእለ
May 22, 2019 6:45 PM
148.184.174.62
ነጻነት ኩሉ'ያ ብኡነት
ክብሪ መንነት
ኲርዓት ዜግነት
ኤርትራውነት

እዛ ነጻነትና፡
መመሊሳ ትጽብቕ
ትዕምብብ ትደምቕ
ጽንዓት ተስፋ ተስንቕ

ወርትግ፡
ኣብ ውሽጥና ትበርቕ ትማሙቕ
ንኾነላ በጃ ከይትዓርቕ
ንሓልፈላ ካብ ቀረባ ሩሑቕ

ነጻነት ኢልና፡
ንስዉኣትና ንምርቕ
ብኦኦም ንኾርዕ
እንዳበለና ሕንቕንቕ
ዘይረኣይዋ ንደቒቕ

Happy 28th Independence Day Eritrea!
ስእለ
May 21, 2019 4:04 PM
148.184.174.61
ስምዕታ!

ኣይትተንኩፉለይ
ኤርትራ ሃገረይ
ሕሉበይ ንጽፈይ!

ንሳ'ያ፡
ኦክስጂን ትንፋሰይ
ብርኪ መሓዉረይ
ምናተይ ቅልጽመይ...

መልሓሰይ ልሳነይ
'ታ ሕብሪ ኣዒንተይ
መልከዐይ ድምቀተይ...

ሞተረ ናይ ውሽጠይ
ተስፋ መጻእየይ
መዓርገይ ክብረይ
ኲርዓት መንነተይ...

ማህደር ናይ ታሪኸይ
ትዛሪ ኣብ ልበይ
ኣብ ድቃሰይ ሕልመይ
ኣብ ጋህዲ ምስ ውነይ...

ምስክር'ዩ፡
ኣካል መሓውረይ
ዝነቖረ ዓይነይ
ዝዘበለ ዓጽመይ
ዝፈሰሰ ደመይ
ዝተኸፍለ ዕድለይ...
ንኤርትራ ሃገረይ
ንዓኣ ንኽብረይ

ዶባት ዘወር በሉ
ኣብ ኩሉ ኩለሉ
ርኣዩ ኣስተውዕሉ

'ቲ ድፋዕ መዝገቡ
ንዓኣ ዝሕሉ
ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ
ድቃስ ተሓሪሙ
ዋርሳይ ይከኣሎ ስሙ
ዝፈቱ ሃገሩ
ከምቶም ሂወት ዝኸፈሉ
ዓወት ንሓፋሽ እንዳበሉ

Happy Birthday Eritrea! Your birthday is my second birthday.
ስእለ
May 20, 2019 3:03 PM
148.184.174.62
ልደት ኤርትራ እዩ
ስለዝኾነ፣
ሰናይ ኣውድኣመንት - ንኹልና ዕግበት 
ሰናይ ቅነ ነጻነት - ንኹልና ክብረት
ሓጐስ ዝመልኦ - ኩልና ንብህጎ
ሎሚ ይኹን ጽባሕ - ብሰላም ዝምራሕ
ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ - ተስፋ ስኒት ዘአንገደ
ንኹሉ ዘሕብር - ፍቕርና ዘዐንተር
        ይኹነልና!
ስእለ
May 17, 2019 12:59 PM
148.184.174.61
'ቲ ትማሊ ጸልማት ከሎ ወጥሪ
ብመድፍዕ ብጥይት ክንነድድ ክንቆሪ
ናብ ሩሑቕ ቀረባ ክንስደድ ብሃውሪ
ክግረፍ ኣካልና ብኣስሓትያ ቊሪ
ብልዕቲ ክቕጥቀጥ መታን ከይንፈሪ
ኣብ ማእሰርቲ ንሕልፈት ክንበሊ
ሓደ'ኳ ኣይነበረን ዝዘሪ ዝሓሊ
ተዓዛባይ ነሩ ዋላ 'ቲ ፈጣሪ

ንቓንዛና ብስሓቕ ደቢስና
ብዕሩቑና ኲርምይ ኢልና ሞይቑና
ብተመስገን ከብድና ኣዐሽና
ጸገም የለን ምስ ጭርቃን ወሲኽና
ሓቦን ተስፋን ሓቂ ተዓጢቕና
ሕሰም ስቓይ ከም ንቡር ወሲድና
ሓሊፍናዮ ገድሊ ነጻነት ኣምጺና
ጨቢጥናያ ኤርትራ ሃገርና
ዋጋ ክቡር መስዋእቲ ሕሰምና

Happy 28th Independence Day Eritrea & ሓፋሽ!
ስእለ
May 16, 2019 7:10 PM
148.184.174.62
ወይ ፖለቲካ
ሕማም ርእሲ ዓኽታ
ሓቅነት ዘይብልካ
ሎምስ ፈሊጠካ
ሽጣራ ጠባይካ
ሕኸኸኒ ክሓከካ

በል ምሕረት የውርደልካ
ንፍትሒ ክትፈልጣ
ክትሰርሕ ተቢዕካ
እምበር ኣነስ ግርም ተዓዚበካ
ሑሩም ኢለ ከይኣምነካ
ስእለ
May 16, 2019 12:10 PM
148.184.174.61
ሓደ ነገር ኣስተብሂለ
ውሽጢ ልበይ ዘቕሓረ

እቲ ከዳዕ ስሱዕ ምነ
ሩሑቕ ማዕዶ ዝሓከለ
መንደልሓቒ ዝዓወነ
ሰሚዐዮ ክዋራዘ

ተበላጺ ዝወየነ
ብቕርሕንቲ ዝኸሓነ
ዑሱብ ወይጦ ተፈንፈነ
ረኺበዮ ምስቲ ዕነ

ከጋማድሕ ዘይተባህለ
ታሪኽ ሓፋሽ እንዳኣቚሰለ
ክዘናጥል ከይሓፈረ
ከደናግር ዘይወዓለ
ፍቱሕ ስረ ዘይተቐብረ

ሽመት ስልጣን ተመንዩ
ንዋይ ሃብቲ ክኸስበሉ
ሃገር ህዝቢ ግዳይ ገሩ

ካብ መኸተ ተሓቢኡ
ምስ ጸላእቲ ተጸጊዑ
ኣብ ምንቛት ዝነፈዐ
ሰነፍ ዑሱብ ዘይነቐሐ

ገጹ ትጥፋእ ዘይበልየሉ
ሩቡጽ ሓንኳል መጋብሩ
ካብ ሰነፋት ሸያጥ ክብሩ
MIK
May 16, 2019 2:08 AM
72.80.223.203

With talks of global warming and climate change almost everywhere I go, greening Eritrea has been on my mind for a long time. I am glad to learn from on ERI TV that the efforts embarked upon since Independence have paid off. Good job compatriots! Let's make Eritrea green again! It is said that there was a time when 30% of Eritrea was covered by trees!

ስእለ
May 13, 2019 6:48 PM
148.184.174.61
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኤርትራ
ኣብ ሩሑቕ ስደት ኣብ ዓዲ ጓና
ብፍቕሪ ሰላም ትነብር ጅግና
ክብርኻ ይስፋሕ ዘዐወትካና
ኣብነት ዜጋ ግርማ ዓለምና

ኤረይ ክትከብር ከይደፍራ ጓና
ቅድሚት ክትስጒም ብምዕብልና
ትማሊ ሎሚ እስኻ ዓይና
ኣብ ሽግር ራህዋ ኣለኹ ትብላ
ጽናዕ ከም ትማል ኣብዛ ባንዴራ

ስ እለ
May 13, 2019 1:20 PM
148.184.174.61
ኣቤት ሃገር - ጅግና ህዝቢ!
ዘይጽዓድ ኣብቲ ወጥሪ
ዘይንደል ለባም ብህሪ

መን ከማኻ ኣብዛ ምድሪ
ዘይሓርር ሱር ሮማዲ
ጎይታ ትብዓት ጽኑዕ ዕርዲ
ንበር ክበር መምህር ሓቂ

ሑጉስ ብዓል ልደት - ይኹነልኪ ዘንትእለት
          ኤርትራ!!


ግርማይ
May 11, 2019 4:49 AM
2.89.201.20

መናፍቃን ኩሉ ግዜ ሓሶት ብምድርዳር ሰይጣናዊ ስርሖም እዮም ዘካይዱ። ሓደ ካብቶም ሓደስቲ መናፍቃን ዶ. ተስፋ ገብረመድህን ዝተባህለ እዩ። እዚ ስድራቤቱን ናብርኡን ክመርሕ ዘይክእል ሰብ ሓንጎሉን ልቡን ብጽልኢ ስለዝዓወረ ንሓቂ ፈጺሙ ክርእያ ኣይከኣለን። ስልዝኾነ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመት ዋላሓንቲ ከምዘይሰርሑ፡ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ትሕቲ ነጻነት ኩነታት ስለ ዘላ ኣብ ናይ ምንቅስቃስ ከምዝተጸንበረ ይሕብር። እንተድኣ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ነይራ ኣበይ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተዛረበ። ዝሓለፈ 20 ዓመት ኤርትራ ከምዝነበረት ክዝክሮ እውን ኣይደለየን።ዘገድሶ ሓሶት ደርዲርካ ናይ ጽልኢ ዕላማ ምዕዋት እዩ።

ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳያት ምስ ኩሉ ዓለምለኻዊ ተጻብኦን እገዳን ኩናትን ንመንእሰያትና ካብ ሃገሮም ንምርሓቅ ዝተገብረ ፈተነ፡ ልዑላውነታ ኣጽኒዓ ኣብ ትምህርትን ሕክምናን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕርሻን ርኡይ ምዕባለታት ኣካይዳ እያ። ኣብ ኤርትራ ኣብ መብዛሕትኡ ስድራቤት ናይ ቀዳማይ ድግሪ ዘብላ ስድራቤት የላን። ኣብ መላእ ኤርትራ ዋላ ኣብቲ ርሑቕ ገጠራትን ሰበኣኽስማዊ መነባብሮ ዘለዎም ትምህርትን ሕርሻን ሕክምናን ኤለትሪክን ጹሩይ ዝስተ ማይ ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘይብሉ ቦታ ፈጺሙ የለን።

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሽድሽተ ሃገራት ናይ ሚለንዩም ፕሮግራም ዘዐወተት ሃገር ምኻና ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝረኸበት ሃገር እያ። ኩሉ ዞኣይነት ተመሓላላፊ ሕማማት ካብ ሃገራ ዘጥፈኣት ሃገር እያ።

ነዚ ኹሉ ኪሕድካ ዝነደርካሉን ዝተቃለስካሉን ብገለ ወገናት ተደፋፊእካን ከተሐጉሶም ኢልካ ንሃገር ምኽሓድ ኣብ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ዝደልዩ ካሓድቲ ምስላፍ ናይ መናፍቃን ስራሕ እዩ።

ስእለ
May 10, 2019 2:36 PM
148.184.174.61
ሓረስታይ

ኩለሎ ግራትካ
ካብ ጻህያይ ሓሰኻ
ካብ ነፋሪ ኣምበጣ
ኩብኩብታ ቃቒጣ
ተጻይ ፍርያትካ
ከይሰርቆ እቶትካ

ሕረሶ ኣብሲልካ
ምስ ድዂዒ ሓዊስካ
ብግዜ ብሽዓ
ክብርክት እቶትካ

ፈላጥ'ውን ተወከስ
ዝተማህረ ኣብ ማሕረስ
ከመይ ከም ዝዂስኮስ
ዝቕንጠብ ዝሕፈስ

ፍልጠትካ ኣዕብዮ
ዕዳጋ ምልኣዮ
ኤርትራ ትደልዮ

'ቲ ቅጫ ክሓስር
ፋብሪካ ክስስን
ሃገርና ክትምዕብል
እስኻ ትውስን
ስእለ
May 9, 2019 12:27 PM
148.184.174.61
'ዚ ጠላም ወያነ ዘይሓፍር
ትዕቢተኛ ናይ ኣእምሮ ጽጉም
መኽዘን ክፋእ ብሓቂ ዝብህርር

ዘይማሃር ኣብ ትማል ዝነብር
መታለሊ ኣብ ሓሶት ዝዕትር
ሕጊ ዘይፈልጥ ብሕጊ ይምድር

ክልተ ልቡ ጸልማት ከም መቓብር
ቅድሚ ይቕረ ሕውነት ዝዝምር
'ቲ ገበኑ ረሱዑለይ ይብል
ኣብ መሬትና ኮፍ ኢሉ የሽካዕልል
ጽውጽዋይ "ኣግኣዝያን" ይዝምር
ዝዓወነ እንታይ ከምዝገብር

ፍጮ ስርዓት መሕቢእኡ ክልል
መሲልዎ ብሓሶት ዝነብር 
ብፈይስቡክ ዝዕወት ዝስርር
ኣዋፊሩ ሃሱሳት "ይኣክል"
ዕድመ ተለቀመ - ተገበረ ዕድል

ዓዋን ጭፍራ!

Happy 28th Independence Day Eritrea!
ግርማይ
May 8, 2019 8:07 PM
95.184.74.196

ዶክተር ተስፋ ገብረመድህን እቲ ስድራቤቱ ክኣሊ ዘይክእል ዶንቆሮ ሙሁር ልቡን ኣእምርኡን ከምዝዓወረ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣውጺኡ። ኡርትራ ኣብዚ 28 ዓመት ኣብ ትምህርትን ሕክምናን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘመዝገበቶ ዓወት ዋላሕንቲ ከምዘይተገብረ፡ ንኤርትራ ንምምብርኻኽ ዝተገብረ ጻዕሪ ክርእዮን ክርድኦን ስለዘይካእለ ንመንግስቲን ህዝብን ኤርትራ ክጸርፍ መሪጹ። ስደት ጠንቁ ዓለማዊ ውዲትን ስስዔ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት ምንባሩ ኣብ ኣእምርኡ ክስቆሮ ኣይከኣለን።ክንደይ ካብ ስድራቤቱ ንሱ ባዕሉ ተሓባቢሩ ከምዘየውጽኤ ንምንታይ ንመንግስቲ ሓላፍነት ከሸክም ይደሊ። እዚ ናይ ሓንጎል ዑረት ፎእ ንበሎ።

ambabi
May 7, 2019 9:02 PM
66.212.72.100
ሰማዒ ዝሰኣነ ኣውያት
በይኑ ኮይኑ ስእለ
ይሳቀ ይልሎ እነሀለ
ታሕቲ ላዕሊ ተበለ
ገዲፋዎ ኩሉ ዘስተብሃለ

ህግደፍ ውን ተኮኑ
ምስ ኣምሓራ ምስወገኑ
ቱፍ ኢሎሞ ዓስቡ ከይወገኑ
ገዝኡ ፈሪስዎ ጥሪቱ ስኢኑ

ደሃይ ማዕጾ ኣርሕዮሞ
ከምዘይነበሩ ኣጸምዮሞ
ደለይቲ ፍትሒ ተኣትዮሞ
ስእለ ኣበይ የብል ሞ

ዓዲ ሃሎ ውን ተኮነ
ሽቃቅ የብሉ ክሽነ
ምሕደራ ዘይብሉ ውጥነ
ንስእለ ዝሓብእ ነይኮነ

እምከ ሕጂ እንታይ ይገበር
ተጠሊዕካ ኣእዊ ምበር
ረዳኢ ካብ ዘየለ ጎረቤት ስግር
ምክንያት የብልካን ኣስመራ ዘንብር
ስእለ
May 6, 2019 5:33 PM
148.184.174.61
* ሕማቕ ዝብኢ - ምስ ወገሐ ይንቊ

* ሰነፍ ወያነ - ሻዕብያ ክትጠፍኣሉ ይመነ

* ካብ ሓቂ ዝሃድም - ናይ ኣእምሮ ጽጉም

* ህንጡይ ጎበዝ - ብስሚዒት ይግረዝ

* እቲ ስራሕ ኣልቦ- ኣብ ፈይስቡክ የዕርቦ

* ብግብሩ ዝሓፍር - ክሃድም ይነብር

* ሓላፍነት ዘይወስድ - ኣብ ምኽኒት የዂድድ

* ናይ ጥፍኣት መሰሪ - ሃሪሙ የአዊ

* እቲ ሰነፍ - የብዝሕ ሃተፍተፍ

* በላዕ ናቱ - ተቢዑ የዘንቱ

* ፈታው ሓቂ - ኣይብህርርን ለይቲ

...መልኡ
ኣምባቢ
May 3, 2019 5:30 AM
172.58.45.186
ደሃይ ፈሪሓ
ተሓቢ ኣ
ዓለም ብዓለማ
ተበጊሳ ኢሎማ
ክንደይ እኻ ተጸሚማ
ይ ኣክል ልሒማ
ኣድባራት ስዒማ
መሳጊድ ለኪማ
ህግደፍ ተዳኪማ
ኣዝያ ሓሚማ
ተደኒሳ ኢሎማ
ኩሎም ተሳሂሎማ
እዝኒ ኣጽሚማ
ንኩሉ ለካኪማ
ግደፊ ኢሎማ
ቀደም ነጊሮማ
ኣናህብ ገዲፎማ
ሃመማ ዓሲሎማ

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ