Dehai

ዝምድና ወያነን ተቛወምቲ ኤርትራን፡ ዝምድና ቆልቋል ምስ ቆንጠጠፈ እናነባዕካ ምንባር እዩ።

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Wednesday, 22 July 2020

መርሓባ፡  ምሉእ ጥዕና እናተመነኹልኩም እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ደሃይ ከተስፍሩለይ ብትሕትና እሓትት።

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ