Dehai

ሰብ ብግብሩ ይምዘን፡

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Thursday, 06 July 2023

ሰብ ብግብሩ ይፍቶ ይጽላእ። ጽቡቕ እንተገሩ ይምስገን።  ሒማቕ እንተገሩ ይጽላእ። መልክዕ ኣየፍቱ ኣየጽልእ እንታይድኣ ተግባር እዩ ወሳኒ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሂወቱ ይዕበ ይንኣስ ጌጋ ክገብር ባህርያዊዩ። እቲ ምጽላእ ዝመጽእ ካብ ጌጋ ዘይምምሃር'ዩ። ካብ ጌጋ ዘይምምሃር መበገሲኡ *ድርቅና (ዘረባ ካልኦት ዘይምስማዕ ብጀካ ናይ ከማኻ ዝመስሉ)። *ኣንነት ( ብጀካይ ዝፈልጥ የለን)። *ዕሽነት ( ትብሎን ዝበሃልን ዘይምፍላጥ)።              *ትዕቢት ( ነብስኻ ዘይምምሳል፡ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ)።  *ነብሰ ምትሓት፡ ( ዓቕሚ ዘይብልካ ከም ዘሎካ ምምሳል፡ ድኽመትካ ምሽፋን ንነብስኻ ባዕልኻ ትንዕቅ)።  እዚ ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት፥ ጎዮም ኣይቅድሙ፡ ሰሪሖም ኣየድምዑ፡ ተዛሪቦም ኣየስምዑ፡ ተመኺሮም ኣይሰምዑ፡ ተዋጊኦም እይስዕሩ፡ ተማጒቶም ኣይረትዑ። ኣብ ባህልና እዚኦም ዓይነት ሰባት  "ጽንግሊል ወይ ኣየውፍሩ ኣየእቱዉ" ተባሂሎም ይግለጹ። ኩሉ ግዜ ወደቕቲ እዮም። *ህዝባዊ ግንባር ነዞም ከምዚ ዓይነት ኣራኣእያ ዝነበሮም ሰባት ሚሂሩ ኣንቂሑ ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣእትዩ ኣጋዲሉዎም'ዩ። ሳላ ኮምኡ ዝገበረ ዓለም ዘደነቐ ዓወት ዘበሰረ። ተንኮል ሓያላን በርቢሩ ዓለም ዝነገረ። ቆልዓ መንግስቲ እናበሉዎ ልዕሊኦም ጸንበለል ዝበለ። ኣፍልብና ነፊሕና *ኣነ ኤርትራዊየ ክንብል ዝገበረ። ነዚ ግንባር'ዚ ዝኸሓደ ዝተረግመ ጥራሕዩ።