Dehai

ሓቀኛ ራኢ ኩሉ ግዜ ይዕወት።

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Thursday, 06 July 2023

ብጉዳይ ሃገርና ከነዕልል ከሎና ንፈጣሪ ጎረቤት ጸላእትና ጌሩ ምፍጣርና ነማርር። ካልእ ህዝቢ ብጎረቤቱ ዝተበደለ ከምዘሎ ንዝንግዕ። ዝኸኣል እንተዝኸውን ሃገርና ካብዞም ሓሳዳት ጎረቤትና ኣርሒቕና ምወሰድናያ ንብልውን ኣሎና። ጎሬቤት ኣሜርካ እንተንኸውን ከምዚ መክሲኮ ዘለውዎከ እንታይ ምኾንና? ጭፍ ንጫፍ ዓለም ዘራኽብ ዘይብልና ከለናኳ ዘይገደፉና። ንሕና ግዳ ኣብ ኲናት ንስዕር፡ ኣብ ባይቶ ነስምዕ፡ ኣብ ሞጎተ ንረትዕ። ህዝብና ሓደ፡ ልብና ሓደ፡ ሕብርና ሓደ፡ ዕማምና ሓደ፡ ሃይማኖትና ክልተ ከም ሓደ። እዚ ማንም ዘይረኽቦ ዓቢ ጸጋና እዩ። እንቋዕ ኣልዒልካ ዝኽየድ ኣይኮነ።  እቲ ክንገብሮ ዘሎና ጅግንነት ኣቦታትናን ሰውራናን ከይድፈር ልእላውነትና ዝፈታቱኑ ዓበይቲ ይኹኑ ንእሽቱ ሓይልታት መንን ደቂ መንን ምዃና ደጋጊምና ምምሃሮም እዩ። ሓቀኛ ቅኑዕ ራኢ ስለ ዘሎና ዓወት ኩሉ ግዜ ምሳና'ዩ።


ሓይልን ጽባቐን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ - መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሳዋ | Walta EDF TV show for July 14, 2024 - ERi-TV

Dehai Events