Dehai

ኣ ም ባ ሳ ደር ዓ ን ደ ብ ር ሃ ን

Posted by: yohannes zeratsion

Date: Thursday, 18 February 2021

ቅ ል ዕ ቲ  ደ ብ ዳ በ  ና ብ ኣ ም ባ ሳ ደር  ዓ ን ደ ብ ር ሃ ን ወ ል ደ ጊ ዮ ገ ር ጊ ስ ( እ ን ተ ዘ ይ ተ ጋ ጊ የ  ኣ ብ Belgium ት ቕ መ ጥ ዘ ለ ኻ )

ብ ር ግ ጽ  ኣ ካ ዳ ሚ ያ ዊ ፍ ል ጠ ት ካ ን  ተ መ ኩ ሮ ኻ ን ኣ ብ  ሕ ቶ  ዝ ኣ ቱ  ኣ ይ ኮ ነ ን :: እ ዚ  ማ ለ ት ግ ን ት ም ህ ር ቲ  ዘ ለ ዎ  ሰ ብ ኣ ይ ጋ ገ ን  ማ ለ ት ኣ ይ ኮ ነ ን ::

መ ን ግ ስ ቲ  ኤርትራ  ራ ሕ ሪ ሕ ካ  ኣ ብ ስ ደ ት ም ስ መ ጻ እ ካ  
ግ ን ኣ ብ ዝ ተ ፋ ላ ለ የ 
እ ዋ ና ት ኣ ብ  yutube
ብ ዝ ተ ፋ ላ ለ ዩ  ከ ድ ዓ ት ዝ ቐ ር ቡል ካ  ና ይ interview ዕ ድ ላ ት እ ና ተ ጠ ቐ ም ካ ን መ ን ግ ስ ቲ  ኤርትራ ዝ ቃ ወ ም  መ ር ገ ጺ ታት  ት ህ ብ ኣ ለ ኻ :: ም ና ል ባ ት ን መ ን ጠ ሪ  ና ብ  ስ ል ጣ ን ኢ ል ካ ት ኸ ው ን :: ሓ ሳ ብ ካ  ም ግ ላ ጽን ዕ ላ ማ ም ህ ላ ው ን ግ ን መ ሰ ል ካ  ም ኴ ኑ ኣ ጸ ቢ ቑ 
ይ ር ደ ኣ ኒ ::

ካ ብ ቲ ዝ ገ በ ር ካ ዮ interview እ ዚ አ ን ዝ ስ ዕ ባ  ሕ ቶ ታ ት ከ ቕ ር በ ል ካ  ይ ፈ ቱ :: ብ ዝ ርዝ ር ምጽሓፍ  ምተኻእለ ግ ን ብሕጽር ዝበለ: እዘን ዝስዕባ ሕቶታት ምስ ርእይቶይ  ዝ ተሓወሶ :

1. ን መ ን ግ ስ ቲ  ኤርትራ ከ ም መ ላ ኺ  ገ ር ካ Democracy ዘ ይ ክ ተል ( ሕ ብ ረ ፓ ር ቲ ዘ የ ታ ኣ ታ ተ ወ ) ብ ም ባ ል ት ኸ ሶ:: ጃ ን ዳ ወ ያ ኔ  ኣ ብ ህ ዝ ቢ  ኤርትራ ዝ ሓ ለ ኖ ን ዘ ው ረ ዶ  ህ ል ቂ ት ን ዕ ን ወ ት ን  ን ስ ኻ  ኣ ብ ዝ ነ በ ር ካ ሉ  ኣ ጸ ቢ ቅ ካ  ት ፈ ል ጦ:: ወ ያ ኔ ዕ ላ ም ኡ ን ኤርይራ  ኣ ብ ቲ  ና ይ ቀ ደ ም ዘ ነ በ ረ ቶ ሓ ን ቲ  ግ ዝ ኣ ት ( ኣ ው ራ ጃ) ና ይ ኢትዮጵያ ክ ት ም ለ ስ እ ዩ  ሓ ሊ ኑ :: እ ዚ  ም ስ ዘ ይ ሰ ል ጦ መ ሬ ት ኤርትራ ሒ ዝ ካ ወ ደ ባ ት ኤርትራ ወኒንካ መ ን ግ ስ ቲ  ኤርትራ ገ ል ቢ ጥ ካ ም ቖ ጽ ጻ ር,:: እ ዚ  ጥ ራ ይ መ ኣ ስ ወያነ ኩ ሎ ም ካ ብ ሓ ሙሽተ ዓመት ንላዕሊ  ዝኾኑ  ደቂተባዕትዮ ክ ሕ ረ ዱ ት እ ዛ ዝ ነ ይ ር ዎ :: እ ዚ  ን ስ ኻ  ክ ት ዛ ረ ቦ  እ ን ተ ዘ ይ ደ ሊ ኻ ኣ ጸ ቢ ቅካ  ትፈልጦ  ኢኻ :: ኤርትራ ን 30 ዓመት  ዝኣክል ኣብዚ  ክነታት ነይራ :: ልዕላውነት ኤርትራ ተን ጠ ል ጢሉ ነይሩ :: ስለዚ  ከመይገርካ  ኢኻ  መንግስቲ  ኤርትራ ን ህዝቢ  ኤርትራን እዚ ሓደጋዚ ኣንጻላልይዎ  ከ ሎ ና ይ ም እ ራባውያን democracy ዘይተኸለ  ኢልካ ትምድር ዘለኻ::

2. ንመንግስቲ ኤርትራ ንመንእሰያት ካብ  ሕ
ቕፊ ስድርኦም መንዚዑ ናብ sawa ይወስዶም ኢልካ  ትኸስስ :: ንስኻ sawa ክእወጅ ከሎ ንስኻ ስልጣን  ሒዝካ  ኔርካ,:: ንስኻ  ኣ ጸ ቢ ቕ ካ  ትፈልጥ  ኢኻ  እቶም sawa ዝኸዱ ደቂ 17 ዓመት እዮም:: ዓመት  ምስ ተማህሩ ደቂ 18 ዓመት ይኾኑ ::እ ቲ ን ኤርትራ ኣንጻላልይዋ ዝነበረ  መዓት መን  ክከ ላኸሎ ኢልካ  ትሓስብ :: ደቂ 50/60 ዓመት? ንመንእሰያት ኣብ ናይ  ክረም ቲ  ወፍሪ ይ ሰዶም  ኢ ል ካ  ትኸስስ :: ነታ  ሃገር  መን  ክ ሰርሓ ላ  አልካ  ትሓስብ :: እቶም  ዝምውሉኻ ኣመሪካውያን /አውሮፓውያን? ዓንደብርሃን  እዚ  ናብስልጣን  ከደይበካ ኢልካ ኣይትሕሰብ ::

3. ነቶም dollar ብላዕ ተ ቐ ቢ ሎም  ( እዚ  ባዕሉ Melles  ዝበሎዩ ) ንኤርትራ ንወያነን ን ኢ ት ዮ ፕ ያ ን ዝ ሽ ጥ ዋ ኣብ ቀ ይ ዲ  ዝኣተዉ ብ ፍላይ  ን ክቡር  ፕረሲደንት  ኤሰያስ ኣፈወርቂ ክ ሳብ  ለይትሎሚ  ዳ ጕ ን ዎ ም ኣሎ 
አልካ  ትም ድ ር ::ብ ናተይ  ኣረኣእያ እ ዚ ኣ ቶ ም  ፍ ርዶም  ካብ  ምድ ጓን  ን ላ ዕ ሊ ዩ ::

ዓንደብርሃን ድሕሪ  ኢንተርነት ተሓቢእካ ነቶም  ደቆም  ኣብ በቶም ሒዞም  ሃገር  ን ም ድ ሓን  ዝቃለሱ ዘለዉ  ዓቕ ሞም  ዘፍቅዶ  ክሰርሑ ግደፎም :: ንስኻከኣ ኣብ ሕቅፊ ምዕራባውያን ኰ ንካ  ገንዘብ  ና ይ ምዕራባውያን  ስለ  ዝመረጽካ ደቅ ኻ  እናኣምሃ ርካ ብሰላም ንበር ::

ዮ ሃ ን ስ ዘር አ ጺ ዮ ን
Frankfurt Germany

ታሪኽ ቅድድም ብሽግለታ ካበይ ናበይ | The history of cycling and transformation of the sport in Eritrea - ERi-TV