Dehai

ክብርቲ ዕለት - መዓልቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኤርትራ ኣብ ከተማ ከለንን ከባቢኣን ንዕለት 12-12-2020 - ብሃማደኤ ጨ/ክለን ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ከተማ ከለንን ከባቢኣን

Posted by: ብሃማደኤ ጨ/ክለን ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ከተማ ከለንን ከባቢኣን

Date: Monday, 23 November 2020


Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ