Dehai

ናይ ሎሚ ሸፋቱ!

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Friday, 04 September 2020

-ናይ ሎሚ ሸፋቱ ጠበንጅኦም መልሓሶም፡
ጥፍጣፎም ጠያይት ዘይሓልፍ ካብ ከንፈሮም፡
ዓንገረር ክምብሉ ዊዒሎም ሓዲሮም፡
ጸርፊ ምዃኑ ሽልማቶም ባዕሎም መስኪሮም።

-ዝዘራእካዮ ትዓጽድ እኳ ተባሂሉ፡
በዓል ዕንዝራ ግን ደንጉዮም'ዮም ኣስተብሂሎምሉ፡ 
ሽልማቶም ጸርፊ ምስኮነ ግን ናበይ ከብሉ፡
ፈትዮም ኣይፈትዮም ግድንዩ ክኣምኑሉ።

-ዒሉ እንተጎየየ የጸብቐሉ ደድሕሪ ኣዲኡ፡
በረኽት ሃብተስላሰኽ ወያነ ወላዲቱ ድያ ሓትንኡ፡
ከም ሕጻን ቆልዓ ኣብ ሕቅፋ ተሾኲዑ፡ 
ጸርፊ ሽልማተይ እዩ ዝብል ኣፉ መሊኡ።

-ጸርፊ እኳ ንልቢ ዘለዎስ የብልሖ፡
ኣንፈት ይኸፍተሉ ናብ ቅኑዕ ክምርሖ፡
ካብኡ ዘይምምሃር ግን ሬሳ ይሓይሽ ዝበልዖ ፍልሖ፡
ወቓሲ የብሉ ጸራፊ ዝንቕንቖ።

-ኣባይና ጸርፊ ይኹን ሽልማቱ፡
እዚ እንድዩ ድኣ ዝበሃል ብደዉ ሞይቱ፡
ጸልማት ምስ ሓለፈ ዓይኑ ተዓሚቱ፡
መርገም ህዝቢ ኣይተርፍን ንኾንቱ።

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
ዓወት ንሓፍሽ
ገብረንጉስ መስመር

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ