Dehai

እቲ ኣረሜናዊ [Fascist] ምስጢር መሳፍንቲ ጉጅለ ህውሓት!

Posted by: Berhane.Habtemariam59@web.de

Date: Saturday, 25 July 2020

ኣረሜናዊት [Fascist] ቤተሰባዊት ጉጅለ ስርዓት ህውሓት ነበር ኣብ ወንበር ስልጣና ተኾይጣ እንከላ፣ ኣብ ኣባላታ ዝፈጸመቶ ህልቂትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘብጽሓቶ ስርቅን ዝምታን ቁጠባዊ ዕንወትን ቅንጸላን ብኢትዮጵያዊ/ትግራዋይ መጽሄተኛ [ጋዜጠኛ] እቲ ምስጢር እንከቃልዖ ከሎ 1ይ 2ይን መወዳእታን ክፋላት, 21-22.07.2020………
 
ብርሃነመስቀል ሃብተማርያም [ወዲ ቐሺ]
 
1ይ ኽፋል፣
 
2ይ ኽፋል፣

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ