Dehai

“”ደቂ ሰባት ብክልተ ምኽንያት ኢና ንነብዕ። ብክቱር ሓጎስን ክቱር ጓሂን

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Friday, 03 April 2020

መርሓባ፡ እዛ ጽሕፍቲ ኣብ መርበብ ሓበረታኹም ኣስፍሩለይ። ይቐንየለይ።

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ