Dehai

መ ት ከ ል - ብብጻይ ተስፋይ ትኳቦ ካርልስሩሀ / ጀርመን

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Thursday, 04 July 2019

               

 

ኣቶ ዮሱፍ ዝብሃሉ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ                   

ካምፓኒ ነበሩ (ብግዜ ደርጊ ማለት) 

ኣቶ ዮሱፍ በይኖም ኣብቲ መኻዚኖ

እንዳሰርሑ ከለው ሓደ ንኽንደይ                 

ኤርትራዉያን ዘደንዘዘ ወትሃደር  ካብኡ                 

ትነዉሕ ብረት ተሓንጊጡ ነቲ ማዕጾ                           

መኻዚኖ ብዘሰንብድ ኣኳሓኵሓ ዘበጦ።

ኣቶ ዮሱፍ፡ገሪምዎም «መን ኢኻ

ወትሃደር፡—«ወትሃደር እየ መንግስቲ                         

እዩ ልኢኹኒ ንኽሕሉ፡»

ኣቶ ዮሱፍ፡— «ሐራይ ጽቡቕ»                                                           

ወትሃደር፡–(ድሕሪ ቁሩብ ምጽባይ እንዳ               

ጨርሐ)   «ክፈቶ......?»

 

 

ኣቶ ዮሱፍ፡— «ኣብኡ ዅንካ ሓሉ

ወትሃደር፡— (እንዳጨርሐእንታይ በልካ»

ኣቶ ዮሱፍ፡— «ኣብቲ ዘለኻዮ ሓሉ

 

ወዮ ወትሃደር ዓሰርተ ደቒቕ ዝኸወን ኣብቲ             

ጽርግያ ሓልዩ ናበይ ከምዘበለ ብኡ 

ገይሩ ተሰወረ።ብድሕሪኡዉን ፈጺሙ 

ኣይተቐልቀለን።

 

ኣብ መትከልካ እንተ ጸኒዕካ                                       

ዝመጸንተመጸ ከይፈራህካ 

ከይተወላወልካ ሃገር እንተዉሒስካ                                             

መን ዝደፍረካ?                                   

                                                                                                 

ይኣክል እንዳበልክን

መትከል እንተልዓልክን

ዉሕጅ ይወስደክን፡

 

ሓደ ሓደ እንስሳለው ጎረርኦም ነቒጹ ከሎ

ኣይሰትዩንዮም ዉሕጅ ክሓልፍ ከሎ

ካብ ስድርኦም ዝወረስዎ መትከል

ኣየልዕልዎንዮም እንዳበሉ ይኣክል፡

 

ንጠርነፍ መትከልና ከነደልድል

ንደቅና ከነዉርስ ጽቡቕ ዕድል፡

 

ዓወት  ንሓፋሽ

ዉድቀት ንፈሽፋሽ

 

ተስፋይ ትኳቦ

ካርልስሩሀ /  ጀርመን

328968-መ ት ከ ል.pdf

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ