Dehai

update ! ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓትን ዝኽርታት ተዋስኦታት ሓጸርቲ ዛንታታት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Wednesday, 01 May 2019

image.png

 

                                                                      ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብቛንቋ ጀርመን

እዛ መጽሓፍ ብ1985 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንከተማ ባረንቱ ተቆጻጺርዋ ኣብ ዝነበረ እዋን ጸላኢ ነታ ከተማ ክመልሳ ኣዝዩ ጽዑቕን 

ተደጋጋሚን መጥቃዕትታት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ደራሲ ካብቲ ተመዲብሉ ዝነበረ ደጀን ክፍልታት (ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምዳብ) 

ነቲ ዝተፍጥረ ናይ ድፋዕ (መካላከሊ ዕርዲ) ሃጓፍ ንምምላእ፣ ኣብ ሓንቲ ኣጋር ሓይሊታት ተመዲቡ። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ 

ኵናት ውግእ ግንባር ናቕፋ፣ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋን ሓንቲ ልቢ  ስውእ ተጋዳላይ ካብቲ ኣካላት  ስውእ ተመጅሪጋ ኣብ ሓደ ከውሒ ወዲቃ 

ምስራእያ ብዘሕደረትሉ ትዕዝብቲ፣ ዝጽሓፋ ታሪኽ ሓዘል እያ። ከምኡ እዉን ንማሕበራዊ  ናብራ ሕብረተሰብና ዝትርኹ ሓጸርቲ ዝኽሪ 

ንእስነትን እታ ሕብብቲ ተዋስኦ "እቲ ካልእ ኩናት" ዝሓቕፈት መጽሓፍ እያ።


                                                                 ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓትን  ዝኽርታት ተዋስኦታት ሓጸርቲ ዛንታታት                                           

                 ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ   ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ


እዛ መጽሓፍ መጀምሪያ ብቛንቋ እንግሊዝ ተቶርጊማ ብኣንበብቲ ስለ ዝተፈትወት ፥ ኣድላይነታ ተራእዩ  እብዚ ኣገዳሲ ታሪኽ`ዚ ሓድሽ  ወለዶ 

እውን ኣፍልጥኡ ከዓቢን ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር፡  ጀርመናውያን እንተኾነ በቲ ዘሕብን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ኣፍልጦም ክሰፍሕን ምእንቲ 

ኣብ ቋንቋ ጀርመን  ብምትርጓም ናብ ህዝቢ ከም  ትቐርብ ኮይና ኣላ።

መንእሰያት ደቅና ኣፍልጦ ሃገሮም ከስፍሑ ምእንቲ በቲ ዝርድእዎን ዝመልክዎን  ቋንቋ ከንብቡ ከነተባብዕ ድማ ናይ ነውስወከፍና ሓላፍነት ይኸውን።

እዛ መጽሓፍ ንምትርጓምን ምሕታምን ብዙሕ ስራሕን ዋጋን እኳ እንተኸፍለላ ፡ ብዓቕሚ ህዝብና ተገሚቱ ብዝሓሰረ ዋጋ ብ15.00€ ኣብ ምስዝጋሕ  ትርከብ።

እዛ መጽሓፍ ካብ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ፍራንፈርትን ፥ ወይ ድማ ብመገዲ ናይ ከተማታና ውዳቤታት ክእትእዘዝ ከም ዝከኣል ንሕብር።

በቲ ክቡር ኤርትራዊ ባህልና ድማ ሃየ ንደራስን ኣተርጎምትን ነተባብዕ !

 

ዓወት ንሓፋሽ


EmbassyMedia - Interview with H.E Askalu Menkerios & H.E. Tewelde Kelati 'Eritrea Marin Resources'

Dehai Events