Dehai

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

መዓልቲ ደቀንስትዮ ኣብ ሺካጎ፡ መጋቢት 11 2018

Posted by: Ben Araya

Date: Monday, 12 March 2018

ኣህጉራዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮ

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሺካጎ፡ ብልዕል ዝበለ ጽንቡል ተሳታፍነት ትማሊ ቀዳም ተኻይዱ።

እቲ በዓል ብዝበለጸ ከድምቖ ዝኸኣለ ረቓሒታት፡ ኣበርክቶ ናይ ኣዴታትናን፣ ኣሐትናን ከምኡውን በቶም ተረከብቲ ሃገር፡ ሕድሪ፡ ዘቕረብዎ ትርኢት ዓቢ ምውዕዋዕ ሓጎስን ኣሕዲርሉ።

እዚ ድሙቕ ናይ ኣህጉራዊ ደቀንስትዮ መዓልቲ በዓል፡ ብዋሕላላት ኣዴታትን፣ ኣሓትን ተሰንዩ፡ ብዝድርኽ ግጥምታትን፣ ታሪኻዊ ተሳትፎ ደቀ`ንስትዮ ኣብ ቃልስን፣ጊዜያዊ ተራኤን ብምግላጽ፡ ``ጋል ኣንስተይቲ፡ ዋሕስ ልኡላውነትን፣ልምዓትን`` ብዝብል ቴማ፡ ትውጋሕ ለይቲ ዝሓደሮ ስምዒት፡ ድሙቕ ለይቲ ኣሕሊፉ፡፡

 

ዓወት ንሓፋሽ!!

ማሕበር ሃ.ማ.ደ.ኤ. ሺካጎን፣ከባቢኣን

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events