World News

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

***ግርምቢጥ *** ብገዲም ተጋዳላይ ኣሸናፊ ኣብርሃም (ኣሼ) ጀርመን

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Monday, 08 April 2019

     ***ግርምቢጥ ***
ሓደን ንህንጸታ ፥ደም እንዳተሓልበ
ዘይንቡር ምንባሩ፥ ሕሰም ከይጸብጸበ
ሓኾት ንሕውየታ ፥ ረሓጽ እንዳንጠብጠበ
ሞሳ ለፋዕትኡ ፣ካሕሳ ኳ ዘይተጸበ

      ሓደን ኣብ ምቾት ፥ ገንዘቡ እንዳገሓጠ
ኣብ ጥጥሑ መዳቕሶ፣ ኣብ ሳሎን ዘራጠጠ
ኣማሪጹ ኣጋይጹ ፥ከብዲ ምላሽ እንዳበለዐ
ማይ ቀጠነ እንተበለ "ስ ፥ ግርምቢጥ ብደዐ

       ሓደን ብጥሙዩ ፥ከብዱ ብሕልጉ
ገጹ ጸምልዩ ፥ ሃገር ጽባሕ ከገምጁ
ባኒ ቋሪፉ ኣብ ቲ፥ ድፋዕ ካናለ
ሃየንታ ዶ ኣይኮነን፥ ሕንቁቕ ይኣክል እንተበለ

       ሓደን ኣብ ዝጥዕሞ፥ ሓካሉ ዝኾብለለ
ኮር ተገልበጥ ዶ ኣይኮነን፥ብዓስዓስ ተማረረ
ንሱ እኳ ዘለዎ ፣ዶባቱ ዘጽነዐ ዘየጉረምረመ
ስግንጢር ዶ ክንብሎ ፣ ምስ እዝኑ ዝጸመመ

        ሓደን ሕድሪ ኮይንዎ፥መብጽዓ ከየዕበረ
ልግዐ ንእስነቱ መኒኑ፣ ሓለዋ ጸኒሑ ዲጋ ዝወፈረ
ትማሊ ብቀይሕ ደሙ ፥ሎሚ ብጨው ረሃጹ 
ግርምቢጥ ዶ ኮይኑ ፣ ደማሙ ከጓይያ ኣናጹ

       ስግንጢር ዶ ክንብሎ፥ኩቦ ጥሒሉ
ክብደቱ ፎኺሱ ፥እምኒ ጸምበለል ኢሉ
ሓሰር ንሓዊ ኣንዲዱ ፥ ቀዲምዋ ክንብል ጎብየ ንማንቲለ 
ኣብ በዓቲ መድያ ኮይኑ ፣ ብድጂታል ይኣክል ካብ በለ

        ንሱ እኳ መብረ ዘይተጸበየ 
ኣብ ትማሊ ጸገም ፥ንሎሚ ራህዋ ዝረኣየ
መርፍእን ፈትልን ኣላጊቡ ፣ ሕንሳሱ ኣተኣኻኺሉ
ግርምቢጥ ዶ ኮይኑ ፣ ፈተውቲ ነብሶም ይኣክል እንተበሉ

        ሓደን ዕድመ መርዓ፥ ደርዓ ዕድመ ንእስነቱ ኣብልዩላ 
ሃገር ከውሕስ ፥ዳባታ ብዓጽመ ደሙ ክኽልላ
ሓደን  ጥማራ ዶላራት፣ክምእርር ዓዲ ጓና ዝተቕመጠ
ስግንጢር ግርምቢጥ ኮር ተገልበጥ ፥ ድሙን ንበረኻ ኣንጭዋ ንውሻጠ

      ዓወት ንሓፋሽ
      ኣሸናፊ ኣብርሃም(ኣሼ)
       ጀርመን
       6/4/2019
Dm eri tv subscribe

Eritrea-Mehreteab Medhanie. Role of Youth in Economic Development