Dehai News

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

ሓተታ፥ ጽንብል ናጽነት - ኣብ ሓድሽ መዋእል

Posted by: Semere Asmelash

Date: Sunday, 19 May 2019

ሓተታ፥ ጽንብል ናጽነት - ኣብ ሓድሽ መዋእል

19 ግንቦት 2019 መበል 28 ዓመት ሃገራዊ ናጽነት፡ “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ መላእ ሃገር፡ ከምኡ’ውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡሉ ሃገራት ወጻኢ፡ ከም ወትሩ፡ ብምዕሩግ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን መሰናድኦታት፡ ብልዑል ሃገራዊ ሓበንን ውዕዉዕ መንፈስን ይጽምበል ኣሎ።

ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ-ናጽነት፡ ኣብ ዝተፈልየ ታሪኻዊ ምዕራፍ’ዩ ዝጽምበል ዘሎ። ጽምብል ናጽነት 2019፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጻማ ጽንዓቱን ክምህ ዘይብል መኸተኡን ብግብሪ ሓፊሱ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ኣብ ዝወጻሉ ናይ ሓበንን ኩርዓትን እዋን፣ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝጸንሐ ኩነተተጻብኦ ኣኽቲሙ፡ ብደረጃ ዞባ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ ዝተቐልቀለሉ ትስፉው ሃዋህው፣ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ዘንቀደ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታት ማህሚኑ ኣብ ዘብቅዓሉ መድረኽ፣ ከም ኣካል ናይዚ ተጻብኦታት’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተስገዲዱ ዝጸንሐ ዘይርትዓዊ እገዳ ኣብ ዝተላዕለሉ ግዜ፣ ብሓፈሻ ብደረጃ ዞባን ዓለምን ብዙሕ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያውን ምዕባለታትን ዕድላትን ኣብ ዝኽሰተሉ ዘሎ ታሪኻዊ እዋን ኢና ንጽምብሎ ዘለና። 

ናጽነት ንምድላይን ልኡላውነቱ ንምውሓስን ከቢድ፡ ነዊሕን ጽንኩርን መዋእላት፡ ብሓያል ጽንዓት ዝሰገረ፣ ስለ ናጽነትን ሃገራዊ ክብረትን ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዕለተ ናጽነቱ፡ ብልዑል ወኒን ስምዒትን፡ ብድምቀት ዘብዕላን ዝዝክራን፡ እቲ ናብዛ ዕለት’ዚኣ ንምብጻሕ ዘሕለፎ ተጋድሎ ብኣፈጻጽማኡን ቅያታቱን ፍሉይን መዳርግቲ ኣልቦን ብምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን። ድሕሪ ናጽነት እውን፡ ህንጸት ሃገር ከየሳልጥ ንምሕንኳሉ ዘንቀደ እልቢ ተጻብኦታት ኣምኪኑ፡ ዳግማይ ብዓወት ክወጽእ ዘርኣዮ ሓይሊን ጥምረትን ጽንዓትን፡ ንርዝነትን ትርጉምን ዕለተ ናጽነቱ ዝያዳ ስለዘዕዝዞ እዩ። 

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ሓደ ካብ መደረታቱ፡ “ናጽነት፡ ትርጉሙን ክብሩን በቲ ንምምጽኡ ዝተኻየደ ሓርነታዊ ቃልሲን ዝተኸፍሎ መስዋእቲን ጥራይ ዘይኮነ፣ በቲ ንምሕላዉን ንምህናጹን ዝካየድ ቃልሲን መስዋእቲን’ውን ዝትመን’ዩ” ክብል ገሊጹ ነይሩ። ብርግጽ ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 28 ዓመታት፡ ምስ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ዝበርዓነ ተጻብኦታት ጸብጺብካ ኣይውዳእን። “ናጽነት ኤርትራ ንስትራተጂያዊ ረብሓና ኣየገልግልን’ዩ” ብዝብል ዝምቡዕ ሞጎት፡ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ብገዚፍ ጉልበት ንምድቋስ ዝተኻየደ ሃቐነ ከይኣክል፣ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብጽንዓትን ልዑል ጅግንነትን ኣኽሊል ናጽነት ድሕሪ ምድፍኡ እውን፡ “እፎይ” ኢሉ ሃገሩ ከይሃንጽን ከየማዕብልን፡ ብቕሉዕ ወራርን ዝተፈላለየ ሽርሒታትን፡ ጀሆ ናይ ዝተፈብረኸ ዞባዊ ቅልውላዋት ኮይኑ፡ ኣብ ዕንክሊል ንኽነብር ዘይተኣልመ ሽርሒን ውዲትን ኣይነበረን።

የግዳስ ኩሉ’ዚ ተጻብኦታት’ዚ ምስናይ ጻዕቁን ዓይነቱን፡ ግዜን ዕድላትን ከምኡ’ውን ንሃገራዊ ክብረት ዝኽፈል ዋጋ ሓቲቱና እምበር፡ ኣይተዓወተን። ምኽንያቱ፡ ብዝኾነ ዓይነት ዕንቅፋት ከይተረበሽካን ከይተደሃልካን፡ ብጽንዓት ኣብ ዕላማኻ ረጊጽካ ምቕጻልን ብዓወት ምውጻእን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ዝተሞኰረሉን ዝመለኾን ጉዕዞ እዩ። ብነብሒ ዘይሰናኸል ጉዕዞ ገመል፡ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ሳላ’ዚ ዘዅርዕ ባህሊ፡ ባህሊ ጽንዓትን መኸተን ድማ፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ናብዚ ሓድሽ ታሪኻዊ ምዕራፍ ክሰጋገር በቒዑ ኣሎ። ብኣጋጣሚ’ዛ፡ ኣብ ዝተፈልየ መድረኽ እትጽንበል ዘላ ክብርቲ ዕለተ-ናጽነት ከኣ፡ ኣብዚ ሓድሽ መዋእል፡ ገስጋስ ህንጸት ሃገር ብዝለዓለ ናህሪ ንምድራኽ፡ “ጽንዓት ብጽንዓት፡ ንልምዓት!” ብዝብል ስሙር ቃል፡ መብጽዓኡ የሐድስ ኣሎ።  

ዝሓለፈ ጉዕዞና፡ ዕዉትን ውሑስን ዝገበሮ፡ ብቐንዱ ዘይንደል ጽንዓትና እዩ። ሕጂ እውን ዋሕስ ዓወትናን ልምዓትናን እዚ ባህሊ’ዚ እዩ። ነቲ ነዊሕ፡ ጽንኩርን ሕልኽላኽን እዋን ብልዑል ጽንዓት ሰጊርና፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ሓድሽ መዋእል፡ ኣብ ዝሓሸን ዘተኣማምንን ባይታ፡ ካብ ዝሓለፈ መድረኻት ዝበለጸን ጭቡጥን ዕድላት ሒዝና ኣብ ንቕሎ ንርከብ ኣለና። የግዳስ እዚ ትስፉው መድረኽ’ዚ እውን እንተኾነ፡ ብስራሕን ቃልሲን ክስገር ዝግብኦ ናቱ ብድሆታት ስለዘለዎ፡ ብንጡፍ ተበግሶን ዞባዊ ጽምዶን፡ ናብ ረብሓናን ረብሓ ህዝብታት ዞባናን ንምቕያሩ፡ ዓቲብናን ኣበርቲዕናን ክንሰርሓሉ ዘለና መድረኽ እዩ። እቲ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞና፡ ብኣንጸባራቒ ዓወት ክንወጽእ ዘብቅዓና ዕቑር ተውህቦታት ህዝብና፡ ማለት፡ ጽንዓት፡ ተወፋይነት፡ ዓያይነት፡ ማሕበራዊ ስኒትን ሓድነትን ዝሕላገቱ ክብርታትና ከኣ፡ ኣብዚ መድረኻዊ ተልእኾ ምርግጋጽ ዘላቒ ልምዓት፡ ጸዓትን ዋሕስን ዓወትና ኮይኑ ከምዝቕጽል ርጉጽ እዩ። ክብርን ሞጎስን ነቲ፡ ብዓረርን ሓዊን፡ ብዝኾነ ሽርሒን ውዲትን ከይተጻዕደ፡ ካብ ዓወት ናብ ዝበለጸ ዓወት ኣብ ምስግጋር ዝርከብ፡ ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራ! 


Dm eri tv subscribe

ኩሉ ሻዕብያ ገዲም ተጋዳላይ ሳሙኤል ገብረኣዶናይ ብምኽንያት ቦዓል ሓደ መስከረም ኣብ ፍራንክፈርት ዘቕረቦ ግጥሚ