Dehai News

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

ገጽ-መጽሓፍ፡ ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ! ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!

Posted by: Berhane Habtemariam

Date: Sunday, 31 December 2017

 
ካብ ቀረጽ ክትሃድም ትፍትን ትካልካ ይዕሸግ! ብዘይ ፍቃድ ገዛ ወይ ትካል ተስርሕ ይፈርስ!
 
Hagerawi Dihnet - ሃገራዊ ድሕነት፡
 
ታሕሳስ 31, 2017 ዓም ፈረንጂ


ትሰርቅ ብዘይሕ ሕጊ ትሰርሕ ትእሰር ኮታስ ኩሉ ብዘይ ሕጊ ዝኾነ ይኹን እንተጌርካ ብሕጊ ምስ ተሓተትካ ምዕርምራም ምብካይ ዘምጽኦ ፉዳ የብሉን ምስዚ ሕጂ ዝውሰድ ዘሎ ሱጉምቲ ስለ ትኸይድ እዛ ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ዘቅረብናያ ጽሕፍቲ ደጊምና ክንዝርግሓ ጥቅሙ ስለዝተራእየና እነሀት።


ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሓቂ ኣላ፣ እንተሰሪቅካ፡ ዘይሕጋዊ ነገራት ፈጺምካ፡ብዘይ ግቡእ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እንተሰሪሕካ፡ ኣብ ግቦን ብልሽውናን እንድሕር ተኾማጢዕካ፡ ብዘይ ሕጊ ዘይመሬትካ እንተወሲድካ፡ ሕጊ ጢሕስካ መንበሪይኹን ትካል እንተሰሪሕካ፡ ንሰብ ብሃይሞኖትን ብሄርን ፈላሊኻ ተታፉንን እንተኮይንካ፡ ከቶስ ዝኾነ ካብ ሕጊን ስርዓትን እዛ ሃገር ወጻኢ እንተሰሪሕካ፡ ግዜ ይሓጽር ይነውሕ ብዘየገድስ፡ መን ኢኻ ክንደይ ዕድሜኻ ብዘየገድስ፡ እንታይ ስልጣን ኣለካ ብዘየገድስ፡ እወ ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር ብዘየገድስ፡ ሓንቲ መዓልቲ ሕጊ ገዛኻ ክትኩኩሕ ምዃና ዘይምርሳዕ።

 

ክልተ ጊዜ መጠንቀቅታን ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ተዋሂቡካ ንህዝቢ ካብቲ ግብኡ ንላዕሊ ዝኽፍል ዱኳን ወይ`ውን ባር ኣብ ሳልሳይ ጊዜ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ስጋብ ክልተ ዓመት ትካልካ ክዕሸግ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ንሰብ ብሰበሰብ ዓደይ ሃይማኖተይ ኢልካ ካብ ሕጊ ወጻኢ ሓለፉ ትገብር እንተኾይንካ፡ ንሰብ ብዘይ ሕጊ ከተህድም ወይውን ከተስግር እንድሕር ተታሒዝካ ስጋብ 10 ዓመት ናይ እስርቤት መቅጻዕቲ ይብነየልካ። ሰብ ሕጊ ተኸቲላ እንዳኸደት ሓላፊ ይፈልጥ ዘመደይ ኣለኒ ኢልካ ብዘይ ሕጊ ገዛ ይኹን ትካል እንድሕር ሰሪሕካ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘስራሕካዮ ይፈርስ። ካብ ምፍራስ ዝከላኸለልካ ከምዘይህሉ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ እዩ። ብሕጊ ወጻኢ ዝሰርሐ ናይ ገንዘብን ማእሰርቲ ይግብኦ እዩ ዝብል እቲ ሕጊ፡ ኣብ መጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝገበሩ ግና መቅጻዕቲ እስርቤት ሸለል ተባሂልሎም ዝሱርሕዎ ጥራሕ ክፈርስ ተጌሩ። ካልኣይ ግዜ እንድሕር ደጊምካ ቤት ማሕቡስ ትወርድ። ዘይግቡእ ከም ጫት ሓሽሽን ካልእ ኣብዛ ሃገር ክልኩላት ነገራት ክትሸይጥ ወይ ክጥቀም እንድሕር ተረኺብካ ስጋብ 4 ዓመት ማእሰርቲ ትቅጻዕ። እንተ ደጊምካ ስጋብ 6 ዓመት ትቅጻዕ። ምስ ባህልና ዘይካይድ ግብረሶዶም ወይውን ንጓል ኢንስተይቲ እንተዓሚጽካ፡ ንንእሽተይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት እንድሕር ብጾታዊ ርክብ ተራኺብካ፡ ወይውን ንሓደ ሱብ ብዓዱ ብሄሩ፡ሃይማኖቱ ምኽንያት እንድሕር ኣጥቂዕካዮ፡ ካብ ሓሙሽተ ስጋብ 15 ዓመት ማእሰርቲ ይብነየልካ። ንኤርትራዊ ዜጋ መዓስ ኣበይ ቦታ ብዘየገድስ እንተቀቲልካ ንሕልፈት ትእሰር። ኣብ ኤርትራ ሕልፈት ማለት ሕልፈት እዩ። ኣብ ቤት ማሕቡስ ኢኻ ትመውት።

 

ስለዚ ሕጊ ጥሒስካ ብማዕከናት ዜና፡ ብጽሑፍ ዝወሃብ መጠንቀቅታ፡ ዕሽሽ ኢልካ ደሓር እታ ዘይትተርፍ ሕጊ መስ ኣርከበትልካ ጉዳይ ናብ ፓለቲካ ሃይማኖት ምቅያር ወይውን ዓሺጎምለይ ስራሕ ከሊኦምኒ ኢልካ ሃተፍተፍ ምባል ብጀካ ርእስኻን ልብኻን ክትሓምም ዝቅየር ነገር ከምዘየለ ክፍለጥ ኣለዎ።


ንሰብ ኩሉሻዕ ተጋግዮ ንዓመት ክልተ ወይውን ንዓመታት ስለ ዘይተትሓዘ ነጻ ተለቀ ወይውን ዘይትንከፍ ዘይትሓዝ ይመስሎ። ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ዘይፈልጥ ንነብሱ ጥራሕ እዩ ዘዕሹ ዘሎ። ኣብዛ ሃገር ክስቶ ሕጂ ሰሪቁ ኢልካ ምእሳር የለን። ከምኩሉ ስርሓት ብዓቅሊ እዩ። ክንደይ ኣዋርሕ ዓመታት ይወስድ ብዘየገድስ ኣብ ምክትታል ብምእታው ምስ መን ኮይኑ ይሰርቅ፡መን እዩ መማኽርቱ ምስ መን ይሰርሕ ኩሉ ብምክትታል መርትዖ ብምሓዝን ይምዝገብ። ኩሉ ተፉሒሩ ምስ ወጸ እዩ ዝተሓዙ ዝእሰር።  ስጋብ ከምኡ ዝኸውን ሓፉሽ ከዕረምርም ይክእል እዩ።

 

ኣብ ሓደ ኣኼባ እዛ ሕቶ ንወዲ ካሳ ቀሪባትሉ ብዝሃባ መልሲ ጽሕፈይ ክዓጹ። ንሱ ከብርህ ከሎ ይብል፣ ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ብልሽውና ይቆማጣዕ ብቅልጡፍ ደቂ መዛምርቱ ከይፈለጥካ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንድሕር ኣውዒልካዮ፡ ልክዕ ከም ሓንቲ ቆጽሊ ወይ ጨንፈር ምቁራጽ እዩ። ዘምጽኦ ለውጢ የለን። እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ጌጋን ኣብ ዓዘቅቲ ሸሚምወን ዘሎን። ምክንያቱ ይብል ወዲ ካሳ፣ እንድሕር ብዝተፈላለየ ጉዳያት ምስቲ ሰብ 20 ሰባት ይሰርሑ ኮይኖም፣ ንሓደ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእቲኻ ነቶም ዝተረፉ 19 ሰባት ተጠንቂቆም ክሰርቁ ኢኻ ዕድል ትህብ ማለት እዩ። እቶም 19 ሰባብ ጽባሕ ካልኦት 19 ይልኩምልካ ብድሕሪኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ብምዃን፡ከም ሰደድ ይላባዕ። ዓቅሊ ጌርካ ተኸታቲልካ ንብምልኦም እንድሕር ኣብ ቀይዲ የእቲኻዮም ግና፡ነታ *መንሹራ ካብ ሱራ ሚሒኻያ ኣለኻ ማለት እዩ ። ሳላከምኡ ዝገበርና ኢና ከኣ ንካልኦት ኣፍሪቃ ናይ ሽግር ሽግር ኮይንወን ዘሎ ብልሽውና ኣብዛ ሃገር ዳርጋ ዘየለ። ሓቂ ብሓቂ ኣብ መሬት ዘይወድቅ ዘረባ! ስለዚ እታ መልእኽቲ ንጽርቲ እያ። እታ ጭጉራፍ ከይተረኻኽበልካ እንተደሊኻ፡ ናይ ሓፉሽ ኣሰር ብምኽታል ኢድካ ኣይተርስሕ። ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣይትግበር፡ ተወዲኣ!

Bild könnte enthalten: Text
 
Dm eri tv subscribe

ERi-TV, Eritrea: Hamid Idris Awate's story - book released at Festival Eritrea Expo

Hamid idris awate book release

Hdri Media Books on Amazon.com
visit hdrimedia.com