ጕዕዞን መልእኽትን ኣምባሳደራት፡ ርዝነት፡ ብመለክዒ ርሕቀት!

From: T Bemnet <twbemnet_at_gmail.com_at_dehai.org>
Date: Mon, 13 Apr 2015 18:07:43 -0400

ዓንቀጽ ብምኽንያት ጕዕዞ ጎብለላት መንእስያትና፡ ምእንቲ ሃቂ፡ ፍትሓን ሰላምን ኤርትራ፡ ምስ ሰላምታ።


Received on Mon Apr 13 2015 - 18:07:43 EDT

Dehai Admin
© Copyright DEHAI-Eritrea OnLine, 1993-2013
All rights reserved